„Mažasis bosas“ – Taisyklės

Prekių pirkimo- pardavimo taisyklės internetinėje parduotuvėje „Mažasis bosas“

1.Bendrosios nuostatos

1.1 Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), su jomis sutikus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis, bei pažymėjus  prie teiginio „Susipažinau su taisyklėmis ir su jomis sutinku“, bei tęsiant registraciją arba užsakymą ), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo, bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu „Mažasis bosas“ internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

1.2  Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles,

atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.

1.3 Pirkti Parduotuvėje turi teisę: veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis; juridiniai asmenys; visų ankščiau išvardintų asmenų įgalioti atstovai.

1.4 Pardavėjas nėra atsakingas ir nekompensuoja Pirkėjui jo patirtos žalos, kuri kyla dėl Taisyklėse numatytų sąlygų nesilaikymo.

1.5  Internetinės parduotuvės „Mažasis bosas“ prekyba vykdoma tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

  1. Asmens duomenų apsauga

2.1  Pirkėjas, norėdamas užsisakyti prekių „Mažasis bosas“ elektroninėje parduotuvėje, turi užsiregistruoti šioje internetinėje svetainėje, įvesdamas savo registracijos duomenis ir slaptažodį. Pirkėjas patvirtindamas šias taisykles sutinka, jog jo nurodytu elektroninio pašto adresu bus siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.

2.2  Pirkėjas užsakydamas prekes, turi nurodyti prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį. Pardavėjas patvirtina, jog šie duomenys bus išimtinai naudojami prekių pardavimo Parduotuvėje tikslais. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Pirkėjo asmens duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

  1. Pirkimo – pardavimo sutarties įsigaliojimas

3.1  Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamas  prekes ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą “Mokėti“.

3.2  Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma Parduotuvės „Mažasis bosas“ duomenų bazėje.

3.3 Užsakymas pradedamas vykdyti tik gavus pilną apmokėjimą už prekes.

  1. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

4.1 Pirkėjas gali pirkti šioje parduotuvėje, tik susipažinęs su jos taisyklėmis ir jų laikydamasis.

4.2Pasikeitus asmens duomenims, kurie pateikti registracijos formoje, pirkėjas privalo šiuos duomenis nedelsiant atnaujinti;

4.3 Pirkėjas privalo apmokėti pateiktą sąskaitą už prekės pristatymo išlaidas, jei prekė nebuvo priimta dėl kliento kaltės (nurodė netikslius kontaktus, neatsiliepė telefonu ir  pan.).

4.4 Pirkėjas turi teisę grąžinti prekę pardavėjui ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo daikto pristatymo dienos. Tokia teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta, nepažeista pakuotė arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.

4.5  Pirkėjas negali grąžinti prekių šiais atvejais:

4.5.1 garso ir vaizdo kūrinių ir fonogramų bet kokiose vaizdo ar garso laikmenose, kompiuterių programų tiekimo ir jei Pirkėjas pažeidė prekės pakuotės apsaugas;

4.5.2 knygų, laikraščių, žurnalų ar kitų periodinių leidinių tiekimo;

4.5.3 kosmetikos, parfumerijos, buitinės chemijos ir higienos prekių tiekimo;

4.5.4 apatinių drabužių tiekimo;

4.5.5 jei grąžinamos prekės, kurios buvo pagamintos atsižvelgiant į asmeninius Pirkėjo poreikius arba pagal Pirkėjo pateiktas sąlygas;

4.5.6 maisto prekių, jei Pirkėjui buvo parduota tinkamos kokybės maisto prekė ir nebuvo pasibaigęs prekės tinkamumo naudotis terminas;

4.5.7. prekių, kurios negali būti grąžinamos atsižvelgiant į jų savybes, įskaitant greit gendančius produktus ir produktus, kurių galiojimo terminas pasibaigęs;

4.5.8 kitais atvejais, kai pirkimo – pardavimo sutarties negalima atsisakyti, pagal Lietuvos respublikos įstatymus.

4.6  Numatyta prekių grąžinimo teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta, nepažeista pakuotė arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama. Taisyklių 4.5 punkte numatyta Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. 697 “Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo” pakeitimo ir Civilinio kodekso 6.22810 ir 6.22811 straipsniuose nustatyta tvarka.

  1. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

5.1 pardavėjas įsipareigoja suteikti pirkėjui sąlygas naudotis internetinės parduotuvės „Mažasis bosas“ teikiamomis paslaugomis.

5.2 pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, ir jo nurodytus asmens duomenis naudoti, tik prekių pristatymo tikslais. Išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus atvejus.

5.3 pardavėjas įsipareigoja pristatyti pirkėjo užsakytas prekes pirkėjo nurodytu adresu, su pirkėju sutartu būdu.

5.4 susidarius svarbioms aplinkybėms, jeigu pardavėjas negali pristatyti pasirinktos prekės, pardavėjas įsipareigoja pasiūlyti kitą prekę, o pirkėjui atsisakius priimti kitą prekę, grąžinti pinigus pirkėjui sumokėtą sumą už negautą prekę.

5.5 Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per 3 (tris) dienas, jeigu moka pavedimu.

5.6 Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti Parduotuvėje įvairias akcijas.

5.7 pardavėjas turi teisę esant svarbioms aplinkybėms,  laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešus Pirkėjui.

6.Prekių pristatymas

6.1 prekių kainos internetinėje parduotuvėje „Mažasis bosas“ nurodytos eurais su PVM mokesčiu.

6.2 pirkėjas užsisakydamas prekes gali atsiskaityti už jas bankiniu pavedimu, jei prekes pasiima pats, tuomet gali mokėti grynais pinigais.

6.4 Užsakymas pradedamas vykdyti tik gavus pilną apmokėjimą už prekes ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

  1. Prekių pristatymas

7.1 Pirkėjas, užsakydamas prekes, gali pasirinkti prekių pristatymo būdą, LP paštu, paštomatu arba per kurjerį ( UAB „Negė“).

7.2 Prekių pristatymo (transportavimo) mokestis skaičiuojamas atsižvelgiant į prekių pristatymo vietą ir prekių svorį.

7.3 Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

7.4 Pardavėjas neatsako, jeigu prekės Pirkėjui nepristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

7.5 Pirkėjas gavęs prekę privalo atidžiai patikrinti ar nėra defektų, sužalojimų, sugadinimų ar komplektacijos neatitikimų (spalva, kiekis, komplektacija) ir juos pastebėjęs, ne vėliau kaip per vieną darbo dieną po prekės perdavimo akto pasirašymo dienos kreiptis el.paštu:  info@mazasisbosas.lt

Kitu atveju laikoma, kad klientas priėmė prekę ir pripažino ją tinkama.

  1. Garantija

8.1 Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ar spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

8.2 Prekių keitimas vykdomas vadovaujantis LR Civilinio kodekso 6.22810 ir 6.22811 straipsniuose nustatyta tvarka.

8.3 Pateikdami prekę remontui būtina pateikti prekės pirkimo dokumentus. Be šių dokumentų prekė garantiniam remontui nepriimama.

8.4 Jei pristatytoje remontui prekėje gamyklinių defektų nėra, arba jie atsirado dėl pirkėjo netinkamų veiksmų, nesilaikant gamintojo pateiktos surinkimo ir naudojimo instrukcijos, išlaidas apmoka Pirkėjas.

8.5 išlaidas susijusias su prekės pristatymu į garantinio aptarnavimo centrą ir iš jo apmoka Pirkėjas. Prekė turi būti supakuota originalioje pakuotėje.

8.6 Jei pirkėjas grąžina prekę dėl to, kad nepatiko ar netiko, bet ne dėl pardavėjo kaltės, jog prekė su defektais. Pirkėjas turi sumokėti siuntimo išlaidas susijusias su preke.

8.7 Gavus prekę ir įvertinus jos būklę, sumokėti pinigai už prekę grąžinami Pirkėjui per 14 darbo dienų, nuo prekės gavimo dienos ( kai prekė grįžta pas Pardavėją) atėmus faktinę prekės siuntimo kainą.

  1. Baigiamosios nuostatos

9.1 Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

9.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

9.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.